Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Sitges a 26 de julio

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la concessió d’una subvenció a Càritas pel manteniment i la compra de productes per al Centre de Distribució d’Aliments.

En la sessió s’ha donat llum verda al contracte de subministrament d’uniformitat i vestuari per a la Policia Local.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat la concessió d’una subvenció per import de 60.000 euros a Càritas pel manteniment i la compra de productes per al Centre de Distribució d’Aliments.
En la sessió ha prosperat també l’aprovació d’una subvenció a les escoles Pia Sitges, Barrachina i Maria Ossó per al foment de l’esport, i als Amics de la Sardana per a la difusió de les activitats realitzades

A la JGL ha prosperat, a més, l’aprovació del contracte per al subministrament de 75 armilles antibala i antipunxada, i de 150 fundes tàctiques per a la Policia Local.

Relació d’acords aprovats per la Junta de Govern Local de Sitges a 26 de juliol

• Primera i última pròrroga del contracte de subministrament de cabines sanitàries (WC) per a l’Espai d’Escalada.
• Aprovació de l’expedient consistent en el subministrament de material de ferreteria.
• Aprovació de l’adjudicació del contracte basat pel subministrament de 75 armilles antibala i antipunxada i 150 fundes tàctiques en modalitat de compra, de l’acord marc de subministrament d’uniformitat de Policia Local i vestuari de Protecció Civil amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya
• Aprovació de l’esmena de l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació del PPU 5 La Granja II.
• Aprovació de la modificació de llicència d’obra major per a rehabilitació i canvi d’ús d’edifici entre mitgeres situat al passeig de la Ribera.
• Aprovació de la llicència de parcel·lació de les parcel·les 1 i 2 de la illa 45 del Pla Parcial PPPU1 del sector La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda, situades al carrer Ramon de Dalmases i Abadessa Maria Lluïsa Dalmau de Sitges.
• Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’escola privada situada al passeig Marítim de Les Botigues.
• Aprovació de la concessió d’una subvenció per concessió directa a Amics de la Sardana de Sitges per a la difusió de les activitats sardanístiques durant l’any 2021.
• Resolució de les al·legacions presentades per una empresa per la incoació del procediment de reintegrament total de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva per pal·liar els efectes aprovats per la COVID-19 a la contractació de persones i per la millora de l’ocupació per a l’any 2020.
• Aprovació de l’atorgament d’una subvenció a l’escola Pia de Sitges, Esteve Barrachina i Maria Ossó pel foment de l’esport escolar.
• Conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat, pel manteniment i la compra d’aliments per el centre de distribució d’aliments any 2021.