L’educació és un dret universal per a tots els nens entre 6 i 16 anys i és obligatori i gratuït per a tots aquells que visquin al municipi i estiguin empadronats.
A Espanya es distingeix entre escoles públiques, escoles privades i escoles concertades. L’educació pública no té cost per a les famílies (excepte la matrícula, els llibres, menjador, servei autobús …) i la privada suposa un cost que pot ser més o menys elevat segons l’escola escollida (hi ha mensualitats a part dels costos dels llibres, menjador, transport …). L’educació concertada correspon a escoles privades amb subvenció pública, de manera que el cost de les mensualitats té una part subvencionada.
Per poder accedir a una escola pública d’una població cal estar empadronat en aquesta població (encara que es pot anar a escoles públiques d’altres poblacions, però el sistema de puntuacions per accedir a una plaça prima primer als empadronats al municipi per davant d’altres sol • licitants i la proximitat a l’escola del barri on es viu, entre altres coses que es tenen en compte a l’hora d’atorgar una plaça), per tant si la demanda és superior a l’oferta de places, si no s’està empadronat al municipi difícilment podrà accedir a una escola del mateix i se li assignaria plaça en una escola del municipi on estigués empadronat.
Per matricular un nen en una escola, cal tenir en compte l’etapa on ha d’accedir el nens:
– 0 a 3 anys: Primera etapa d’educació infantil
– 3 a 6 anys: Educació infantil
– 6 a 12 anys: Educació Primària
– 12 a 16 anys: Educació secundària obligatòria.
– 16 a 18 anys: Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
– Més de 18 anys: Estudis universitaris, cicles formatius de grau superior.

Per escolaritzar un nen a Sitges es fa cap a:

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
C / Sant Joan, 1
ome@sitges.cat
Telèfon: 93 811 42 55
(En el període de preinscripció, al voltant de març, aquesta oficina es trasllada al OAC).
La documentació a portar és:
– Si és major d’edat: DNI de l’alumne (original i fotocòpia) o targeta de residència on consta el NIE si l’alumne és estranger)
– Si és menor d’edat: llibre de família o altres documents relatius a la filiació (original i fotocòpia) i el DNI (original i fotocòpia) del sol • licitant, que ha de ser el pare, o la mare, o el tutor o guardador de fet, o en cas d’estrangers, el NIE. També cal aportar el carnet de vacunacions i la targeta sanitària.